首页 快讯内容详情
game tài xỉu tiền ảo(www.vng.app):Đổi mới, chỉnh đốn đảng tác động đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ cấp xã

game tài xỉu tiền ảo(www.vng.app):Đổi mới, chỉnh đốn đảng tác động đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ cấp xã

分类:快讯

标签: # Game kiếm tiền

网址:

SEO查询: 爱站网 站长工具

点击直达

game tài xỉu tiền ảo(www.vng.app):game tài xỉu tiền ảo(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。game tài xỉu tiền ảo(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,game tài xỉu tiền ảo(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

Bài cuối
NHỮNG NỘI DUNG TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN

NGUYỄN HỒNG TRÀ
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

BPO - Năm 2022, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trong tỉnh nên tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, có nhiều điểm sáng. Trong những năm tới, nhiệm vụ lãnh đạo của các đảng bộ cấp xã thuộc đảng bộ cấp huyện có sự phát triển mới; các đảng bộ cấp xã có nhiệm vụ lãnh đạo tập trung vào xây dựng và quản lý đô thị, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế, nhất là tại các xã biên giới, dân tộc thiểu số; đồng thời giữ vững ổn định chính trị, văn hóa, xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố, tăng cường gắn kết ý Đảng, lòng dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Hạt nhân lãnh đạo chính trị

Yêu cầu bao trùm trong hoạt động lãnh đạo của các đảng bộ cấp xã là bảo đảm cho đảng bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo chính trị; bảo đảm địa phương luôn ổn định về chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quản lý hành chính, quản lý xã hội, trật tự trị an trên địa bàn. Sự phát triển nhiệm vụ của địa phương đòi hỏi phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ cấp xã thuộc đảng bộ cấp huyện ngang tầm. Các cấp ủy đảng phải có khả năng nghiên cứu, xây dựng nghị quyết đúng đắn và lãnh đạo, tổ chức đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đó là những nhân tố trực tiếp tác động đến nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ cấp xã thuộc đảng bộ cấp huyện trên địa bàn tỉnh hiện nay. Đây là yêu cầu giữ vị trí quan trọng hàng đầu, chi phối hoạt động của chủ thể và đối tượng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ cấp xã.

Bản lĩnh chính trị của chi ủy, chi bộ, đảng ủy, đảng bộ cấp xã là sự tổng hợp biện chứng của lập trường chính trị, phẩm chất và năng lực chính trị; là điều kiện cần thiết để đảm bảo cho mỗi chi ủy, chi bộ, đảng ủy, đảng bộ cấp xã có định hướng chính trị đúng đắn, luôn làm chủ hoàn cảnh thực tiễn và kiểm soát được tình hình địa phương, đơn vị trong mọi tình huống. Đó là sự trung thành với lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định những nguyên tắc xây dựng Đảng.


Trình độ năng lực lãnh đạo của đảng ủy, đảng bộ cấp xã là tổng hòa trình độ và khả năng của cấp ủy đảng cấp xã có thể huy động để quán triệt, vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên vào địa phương, đơn vị để cụ thể hóa xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi; là khả năng phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng vào xây dựng chi ủy, chi bộ, đảng ủy, đảng bộ cấp xã trong sạch, vững mạnh, xây dựng địa phương, đơn vị vững mạnh toàn diện. Yêu cầu này đòi hỏi cấp ủy, bí thư, phó bí thư và đội ngũ đảng viên của đảng bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh phải có nhận thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nhiệm vụ của tỉnh, của huyện; các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, trực tiếp là nghị quyết của huyện ủy để từ đó đảng bộ cấp xã xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh của đội ngũ đảng viên là một bộ phận quan trọng cấu thành năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ cấp xã. Những phẩm chất này của đội ngũ đảng viên được phát triển thông qua giáo dục, rèn luyện của chi bộ, đảng bộ. Vì vậy, cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng phải thường xuyên coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên một cách toàn diện, gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị; đổi mới, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Giáo dục, rèn luyện đảng viên cần tập trung vào những nội dung cơ bản như: giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tỉnh, huyện, xã và của đơn vị. Giáo dục nâng cao lập trường tư tưởng chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Rèn luyện ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn, sẵn sàng xả thân vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng và lối sống trong sạch, lành mạnh; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên và quy định những điều đảng viên không được làm; thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tiêu cực cho đội ngũ đảng viên.

Xác định đúng trọng tâm, trọng điểm và khâu đột phá

Những kết quả đạt được thực tiễn từ khi tái lập tỉnh đến nay và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã nhận định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng đến được với nhân dân như thế nào phụ thuộc trực tiếp và quyết định bởi các tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp xã. Do đó, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra, Tỉnh ủy yêu cầu đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố trong thời gian tới phải tập trung lãnh đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây để xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng bộ cấp xã trong giai đoạn hiện nay.

Cụ thể, phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng; kịp thời tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận để đổi mới sáng tạo, chống bảo thủ, trì trệ và những biểu hiện cơ hội chính trị. Đặc biệt, coi trọng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết trong ban chấp hành, ban thường vụ, lãnh đạo chủ chốt các phòng, ban và cấp ủy cấp xã; yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cơ sở phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm. Thường xuyên tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể thành viên với nhân dân và dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo xây dựng Đảng phải gắn kết chặt chẽ với lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm và khâu đột phá; phải thấm nhuần quan điểm công tác cán bộ là “then chốt” của công tác xây dựng đảng, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Vì vậy, phải đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu thật sự có đức, có tài, có “tâm”, có “tầm”, có uy tín trong các tổ chức đảng, trong xã hội và nhân dân.


Trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phải căn cứ tình hình thực tiễn, nhất là về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay, phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và có bước đi phù hợp. Những việc chưa có quy định nhưng thực tiễn đã chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, có sự đồng tình, thống nhất cao thì mạnh dạn đề xuất cấp trên xin ý kiến đưa vào quy định để thực hiện. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau thì tiếp tục tiến hành thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội. Trước những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm thì càng phải giữ vững nguyên tắc, thực hiện nhất quán, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe và đặt sự nghiệp chung của tổ chức đảng, lợi ích của địa phương và nhân dân lên trên hết, trước hết.

Tiếp tục phát huy năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, bản lĩnh chính trị và tính chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cơ hội, xét lại, giáo điều, bảo thủ, bè phái; kịp thời ứng phó với các thách thức, diễn biến nhanh chóng của tình hình thiên tai, dịch bệnh. Tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng, sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc. Không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động phòng, chống “diễn biến hòa bình”, những thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội.

Bên cạnh đó, phải tăng cường quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức trong sáng và tinh thông nghiệp vụ. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước, gắn với tăng cường giám sát của các cơ quan dân cử, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm…

Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, tính chiến đấu và kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, nhất là bí thư cấp ủy. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phù hợp tình hình mới theo hướng đơn giản về hình thức nhưng phong phú, sâu sắc, thiết thực về nội dung; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu và tính thiết thực, hiệu quả. Tập trung nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, ở miền núi, biên giới, theo phương châm “ở đâu có dân thì ở đó phải có đảng viên”…

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ; coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc; vừa đào tạo, bồi dưỡng trong trường lớp vừa rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, nhất là ở những địa bàn, lĩnh vực có nhiều khó khăn…

 当前暂无评论,快来抢沙发吧~

发布评论